Oficiální stránky KČT Kopřivnice » Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech


1. Vznik smluvních vztahů

Přihlásí-li se zájemce na zájezd, stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s níže uvedenými podmínkami. Vedoucí zájezdu má právo odmítnout zájemce, který nerespektuje pokyny vedoucího, anebo již v minulosti svou nepřizpůsobivostí narušoval průběh zájezdu nebo pohodu ostatních účastníků.

2. Zrušení zájezdu ze strany KČT, odbor Kopřivnice

KČT, odbor Kopřivnice, si vyhrazuje právo zrušit zájezd z důvodu malého počtu přihlášených do daného termínu, anebo z důvodu nepředvídaných závažných skutečností. Všem přihlášeným bude v takovém případě vrácen poplatek za zájezd v plné výši bez dalších náhrad.

3. Zrušení zájezdu ze strany účastníka

V případě, že se již nahlášený a na webu odboru zaevidovaný účastník (i náhradník) rozhodne svou účast zrušit, bezodkladně tuto skutečnost nahlásí vedoucímu zájezdu, a to osobně, e-mailem nebo telefonicky. Pokud si za sebe nenajde náhradníka, vedoucí zájezdu má právo doplnit účastníka z náhradníků dle svého výběru.

4. Platba zájezdu

Účastník je povinen uhradit platbu v termínu zálohy a doplatku. Vedoucí zájezdu toto kontroluje a má právo po upozornění na neuhrazení do týdne po termínu platby vyřadit tohoto účastníka ze zájezdu. Po-kud k tomu dojde, v případě úhrady zálohy se tato vrací v plné výši, v případě doplatku se postupuje dle storno poplatků (viz níže).

5. Storno poplatky
- a) Zrušení zájezdu 30 a více dnů před odjezdem – bez poplatku.
- b) Zrušení zájezdu 29 až 14 dnů před odjezdem – 30 % z ceny zájezdu.
- c) Zrušení zájezdu 13 až 7 dnů před odjezdem – 50 % z ceny zájezdu.
- d) Zrušení zájezdu 6 a méně dnů před odjezdem – 100% z ceny zájezdu.

Při zájezdech pořádaných ve spolupráci s cestovní kanceláří platí od data podání závazné přihlášky a zálohy této organizaci Smluvní podmínky této cestovní kanceláře. Případné odhlášení ze zájezdu po tomto termínu si vyřizuje každý účastník samostatně.

6. Osvobození od storno poplatků
- a) V případě, že si účastník zájezdu najde za sebe náhradu, nedojde k žádným finančním postihům. Tento náhradník bude zařazen přímo mezi účastníky zájezdu místo účastníka, který svou účast zrušil.
- b) Peníze se vrací v těchto případech:
1. Onemocní-li účastník zájezdu, a bude nucen podrobit se lékařskému ošetření. Účastník zájezdu přinese potvrzení podepsané lékařem, nebo nemocniční lístek.
2. Dojde-li k onemocnění rodinného příslušníka, a tento vyžaduje trvalou péči. Opět je potřebné potvrzení lékaře.
3. Dojde-li k nepředvídané nehodě:
- úmrtí v rodině
- živelná katastrofa (požár, potopa, apod.)
- Opět je třeba potvrzení.

7. Platnost Všeobecných podmínek

Tato novela Všeobecných podmínek pro účast na zájezdech nabývá platnosti dnem 1. 10. 2017, nahrazu-jíce dřívější verzi z 15. 1. 2011.

Tisk Tisk